loader
  • Dotacje
    dla Budinvest Sp. z.o.o.

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

WARTOŚĆ PROJEKTU: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 265 686,84 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 84/100).

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%

Tarcza PFR nr 1 wedle umowy z dnia 11.05.2020 roku

BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5932594532, REGON 221830868 skorzystała z dotacji środków uzyskanych z tarczy PFR nr 1 wedle umowy z dnia 11.05.2020 roku.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458, z kapitałem zakładowym (w pełni wpłaconym) wg stanu na datę niniejszej Umowy w wysokości 2.453.326.553 PLN